Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden HoofWear


ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. HoofWear: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Feuth Gloudemans v.o.f., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Steeg 6, 5375 KH Reek, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 54273838.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HoofWear een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: HoofWear en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan HoofWear zich jegens de Wederpartij verbindt tot:
- de verkoop van producten,
- de verhuur van hoefschoenen, en/of;
- het verlenen van Diensten.
6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen HoofWear en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van HoofWear en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door HoofWear geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval dat de Consument de contactgegevens van HoofWear op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
7. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door HoofWear te verlenen Diensten, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, hoefschoenenpasservice, hoefconsulten, een hoefbekappencursus en hoefrevalidatie, inclusief het door HoofWear in pension nemen van het paard.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. |
 ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HoofWear en iedere Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door HoofWear worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE 
OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van HoofWear is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. HoofWear kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.
2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van HoofWear dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van HoofWear dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van HoofWear, op de daartoe door Hoofwear aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van HoofWear, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HoofWear anders aangeeft.
4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.


ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN 
OVEREENKOMST OP AFSTAND

1. De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd om een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Overeenkomst op Afstand een koopovereenkomst betreft, is de Consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Dienstverlening/ verhuur

2. Nakoming van een Overeenkomst op Afstand die geen consumentenkoop betreft, binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
3. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij een Overeenkomst op Afstand die geen consumentenkoop betreft, na nakoming van de Overeenkomst of Afstand, mits:
- de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en,
- de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra HoofWear de Overeenkomst op Afstand volledig is nagekomen.
4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding ten aanzien van een Overeenkomst op Afstand die geen consumentenkoop betreft, is de Consument HoofWear een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door HoofWear is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan HoofWear is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als vaststelling op grond van de totale prijs onder omstandigheden niet redelijk is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat is uitgevoerd.

Consumentenkoop

5. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
- de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
- de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een Overeenkomst op Afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
- de levering van producten die overigens volgens het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten. 
6. In het kader van een consumentenkoop dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de betreffende producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
7. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan HoofWear retourneren.
8. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de geretourneerde producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. HoofWear is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
9. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 11 heeft ontbonden.
10. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de Consument.

Uitoefening en afwikkeling

11. De Consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door HoofWear aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij HoofWear. Zodra HoofWear in kennis gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden, zal HoofWear de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
12. HoofWear zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling waarop de ontbinding betrekking heeft, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten door HoofWear zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in het kader van een consumentenkoop slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is HoofWear niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door HoofWear aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.


ARTIKEL 
5. | BIJZONDERE RETOURVOORWAARDEN VOOR “PASSERS”

1. Indien uit de Overeenkomst uitdrukkelijk voortvloeit dat de deze is aangegaan met een Wederpartij die de producten voor wederverkoop aanwendt en voor een gedeelte of het geheel van deze bestelling een retourtermijn is overeengekomen, bedraagt deze termijn 14 dagen na ontvangst van de betreffende (deel)bestelling.
2. De Wederpartij dient voor zolang dat zij op grond van dit artikel van haar retourrecht gebruik kan maken, zorgvuldig om te gaan de producten en de verpakkingen daarvan.
3. Bij retournering van de producten zal de Wederpartij deze onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan HoofWear retourneren.
4. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de Wederpartij meer heeft gedaan of aan een derde heeft toegelaten dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is HoofWear gerechtigd deze waardevermindering aan de Wederpartij in rekening te brengen.


ARTIKEL 
6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

1. De Wederpartij staat in voor de tijdige verstrekking aan HoofWear van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
2. De Wederpartij dient HoofWear steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opzet en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst door HoofWear te optimaliseren.


A
RTIKEL 7. | DERDEN 

1. HoofWear is steeds gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door HoofWear bij de Overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen jegens de Wederpartij eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
3. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.


ARTIKEL 
8. | TERMIJNEN

Alle door HoofWear vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van HoofWear treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de Wederpartij HoofWear Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen HoofWear de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.


ARTIKEL 
9. | DUUR VAN OVEREENKOMSTEN

1. De Overeenkomst door afronding van de overeengekomen prestaties, dan wel, in geval van verhuur als bedoeld in artikel 13, door verstrijken van de huurperiode. Echter, de Overeenkomst betreffende hoefrevalidatie, inclusief het door HoofWear in pension nemen van het paard, wordt aangegaan het uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen minimumaantal maanden.
2. De Overeenkomst betreffende hoefrevalidatie als bedoeld in het vorige lid, wordt na verstrijken van de minimumduur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
3. De Overeenkomst betreffende hoefrevalidatie als bedoeld in de vorige leden eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, doch niet eerder dan dat het uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen minimumaantal maanden is verstreken. Indien de Wederpartij de opzegtermijn niet respecteert, blijft zij de betaling verschuldigd als ware de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. 


ARTIKEL 
10. | TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN DOOR DE WEDERPARTIJ

1. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde in artikel 4 ter zake het recht van ontbinding van Consumenten in het kader van een Overeenkomst op Afstand.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 blijft de Wederpartij, in geval van annulering van een koop- of huurovereenkomst, de volledige overeengekomen prijs verschuldigd als ware HoofWear in staat gesteld om de Overeenkomst volledig na te komen.
3. Indien de Wederpartij een Overeenkomst betreffende Dienstverlening na totstandkoming daarvan annuleert, geldt de volgende annuleringsregeling. In geval van:
- annulering tot de 14e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Wederpartij 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;
- annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Wederpartij 75% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;
- latere annulering of in geval van ‘no show’, blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd. 
4. In geval van een cursus is met voorafgaande Schriftelijke instemming van HoofWear indeplaatsstelling van de deelnemer mogelijk.


ARTIKEL 1
1. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HOEFREVALIDATIE

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op de Overeenkomst betreffende hoefrevalidatie, inclusief het door HoofWear in pension nemen van het paard.
2. Bij de overeengekomen prijs zijn inbegrepen de kosten van stalling van het paard, inclusief ruwvoer, aanvullende diervoering, water en verzorging, alsook de kosten van hoefverzorging, inclusief hoefbescherming. Aanvullend voor rekening van de Wederpartij komen de kosten van krachtvoer, de kosten van controle door de dierenarts, andere dierenartskosten die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de hoefverzorging en overige onkosten, zoals kosten van vaccinaties en ontworming en de kosten van reeds voorgeschreven medicatie.
3. Bij het in pension nemen van het paard dient de Wederpartij een veterinair verslag aan HoofWear te verstrekken en staat de Wederpartij ervoor in dat het paard ingeënt is tegen griep en tetanus.
4. Bezoeken van het paard en gebruik maken van de faciliteiten is alleen toegestaan op afspraak.
5. Bij betreden van de pensionstal dient een veiligheidshelm te worden gedragen.
6. Niets van het behandelplan mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van HoofWear vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt, zulks inclusief foto’s gemaakt door HoofWear, de Wederpartij of derden.
7. De Wederpartij verklaart een WA-verzekering te hebben afgesloten tegen schade die het paard aan derden, inclusief HoofWear en de medewerkers, mocht toebrengen. Schade veroorzaakt door het paard of de Wederpartij aan eigendommen van HoofWear of derden, komt voor rekening van de Wederpartij.


ARTIKEL 
12. | VERKOOP EN LEVERING

1. De levering van bestelde producten vindt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten worden geleverd door afhalen daarvan op locatie van HoofWear, geschiedt dit uitsluitend op een tussen Partijen nader overeen te komen dag en tijdstip.
2. HoofWear neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
3. HoofWear is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de Wederpartij heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
4. HoofWear zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren.
5. HoofWear behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval vangt de bedenktijd als bedoeld in artikel 4 pas aan op de dg dat de laatste deellevering door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
7. Geleverde producten kunnen, onder meer als gevolg van het dwingende wettelijke retourrecht voor Consumenten, gebruikssporen bevatten welke omstandigheid niet als tekortkoming van HoofWear kan worden aangemerkt. Op dergelijke grond kan de Wederpartij geen aanspraak maken op ontbinding van de Overeenkomst of enige andere compensatie.
8. Indien en voor zover is overeengekomen dat de producten op locatie van HoofWear worden afgehaald, is de Wederpartij verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan. Indien de Wederpartij de tijdige afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, behoudt HoofWear zich het recht voor de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de producten niet langer voor de Wederpartij gereserveerd te houden. HoofWear is in dat geval tevens bevoegd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij nadat HoofWear hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De Wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten, zoals redelijke opslagkosten verschuldigd.


ARTIKEL 
13. | VERHUUR VAN HOEFSCHOENEN

1. Levering van het gehuurde geschiedt door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
2. De Wederpartij verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde aan haar is geleverd. Behoudens normale slijtage, dient de Wederpartij het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde haar ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan haar is geleverd.
3. De Wederpartij dient het gehuurde uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde. De wijze van gebruik van het gehuurde is voor rekening en risico van de Wederpartij.
4. De Wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen en tevens zorgdragen voor een passende en veilige bewaring van het gehuurde.
5. Indien door HoofWear aan de Wederpartij omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen worden verstrekt, is de Wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.
6. Het is de Wederpartij niet toegestaan om het gehuurde aan zaken te bevestigen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins, waardoor schade aan het gehuurde ontstaat of kan ontstaan.
7. Het is de Wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren.
8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Wederpartij in de verhouding tot HoofWear in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Wederpartij de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
9. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het gehuurde is de Wederpartij verplicht hiervan terstond melding te doen aan de HoofWear. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de HoofWear doen toekomen. Indien de Wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan HoofWear die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
10. De eventueel door de Wederpartij betaalde borgsom zal worden verrekend met de vorderingen van HoofWear op de Wederpartij.


TERUGLEVERING EN SCHADE

11. De teruglevering van het gehuurde dient te geschieden in schoongemaakte staat, uiterlijk op de dag en tijd dat de huurperiode eindigt. In geval van niet tijdige teruglevering, is de Wederpartij tot de dag van teruglevering een boete verschuldigd van 150% van het huurtarief per 24 uur, een en ander onverminderd het recht van HoofWear om volledige schadevergoeding te vorderen, waaronder mede begrepen de kosten voor het (laten) terughalen van het gehuurde en het eventueel moeten inhuren van zaken bij een externe partij om verplichtingen jegens andere huurders na te kunnen komen.
12. Totdat het gehuurde na afloop van de huurperiode feitelijk weer ter beschikking is gesteld van HoofWear, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de Wederpartij, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van HoofWear, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan HoofWear wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking van de Wederpartij is gesteld, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door HoofWear gemaakte reparatie-, herstel- en/of schoonmaakkosten, onverminderd het recht van HoofWear om huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen.
13. In geval van beschadiging van het gehuurde, anders dan normale slijtage, is de Wederpartij de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd, alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn, vermeerderd met 15% van die huurprijs.
14. Indien bij teruglevering van het gehuurde deze niet direct door of namens HoofWear gecontroleerd wordt op schade, zal HoofWear dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruglevering. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van het gehuurde waarvoor de Wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de Wederpartij.


ARTIKEL 
14. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN DIENSTEN, VERHUUR EN FACTUREN

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Overeenkomsten voor zover die niet voorzien in de verkoop en levering van producten.
2. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door of namens HoofWear onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan HoofWearmondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan HoofWear Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat HoofWear ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van HoofWear ter zake.
3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij HoofWear te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor HoofWear uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.


ARTIKEL 1
5. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Overeenkomsten voor zover deze voorzien in de verkoop en levering van producten.
2. De Wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan HoofWear. In geval de producten door of namens de Wederpartij worden afgehaald, geldt dat door inontvangstname van de producten stilzwijgend verklaard wordt dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de Overeenkomst beantwoorden, tenzij ter zake vóór de inontvangstname een Schriftelijk voorbehoud is gemaakt.
3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij HoofWear te zijn ingediend.
4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij HoofWear is geklaagd.
5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan HoofWear bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
6. De garantie op het geleverde is beperkt tot de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie. Een door HoofWear, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet evenwel niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens HoofWear kunnen doen gelden (conformiteit).
7. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie, waaronder tevens begrepen een aanspraak van een Consument op non-conformiteit, indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan HoofWear toe te rekenen omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, extreme weersomstandigheden, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege HoofWear, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties of andersoortige herstellingen welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van HoofWear zijn uitgevoerd.


ARTIKEL 
16. | OVERMACHT

1. HoofWear is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van HoofWear onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van HoofWearkan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, pandemieën, epidemieën, transportmoeilijkheden, oorlog en oorlogsdreiging, brand en overheidsmaatregelen.
2. HoofWear behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
3. Pas indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. Indien HoofWear bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 1
7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. HoofWear is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst HoofWear ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door HoofWear in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartijanderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is HoofWear gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld. De Wederpartij is, in geval de Overeenkomst voorziet in de verhuur van zaken, in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten Overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
3. Voorts is HoofWear gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door HoofWear op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die HoofWear ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
6. Indien HoofWear de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar en is HoofWear in geval van verhuur, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd het gehuurde onmiddellijk terug te halen.


ARTIKEL 1
8. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van HoofWear vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren. Alle door HoofWear vermelde prijzen en kosten zijn exclusief btw. Een aanbod gericht aan Consumenten vermeldt prijzen en kosten (mede) inclusief btw.
2. Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is HoofWear gerechtigd de overeengekomen prijzen en kosten dienovereenkomstig te wijzigen.
3. Prijzen en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende prijs- en kostenbepalende factoren. HoofWear behoudt zich het recht voor om wegens wijziging van lonen, inkoopkosten of andere prijs- of kostenbepalende factoren zijn prijzen c.q. de kosten te wijzigen. Het vorenstaande geldt eveneens voor Consumenten, met dien verstande dat de Consument de Overeenkomst na doorberekening van de verhogingen als bedoeld in dit lid kan ontbinden, mits de verhoging wordt doorberekend binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en HoofWear alsnog uitdrukkelijk weigert de Overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
4. De Wederpartij maakt in geval vooruitbetaling is overeengekomen, niet eerder aanspraak op uitvoering van de Overeenkomst door HoofWear dan nadat de betreffende vooruitbetaling volledig door HoofWear is ontvangen. 
5. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.
6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door HoofWear aangewezen wijze, binnen de door hem aangegeven termijn. In geval van overboeking hanteert HoofWear een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
7. HoofWear is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij een Consumentis.
9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande dat ten nadele van Consumenten niet wordt afgeweken van het ter zake bepaalde in de Wet Incassokosten.


ARTIKEL 1
9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. HoofWear is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan HoofWear kan worden toegerekend.
2. HoofWear is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of eventuele schade aan gestalde of op de wei lopende paarden.
3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is HoofWear niet aansprakelijk voor diefstal.
4. HoofWear is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
5. De aansprakelijkheid van HoofWear is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van HoofWear betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HoofWear nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door HoofWear afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van HoofWeardat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens HoofWear bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
7. De Wederpartij vrijwaart HoofWear van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan HoofWear toerekenbaar is. Indien HoofWear uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden HoofWear zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HoofWear, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HoofWear en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9. De Wederpartij vrijwaart HoofWear van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien HoofWear uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden HoofWear zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HoofWear, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HoofWear en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


ARTIKEL 
20. | EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP

1. Alle door HoofWear verkochte zaken blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht HoofWear hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan HoofWear dan wel de hem aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. HoofWear is bij verzuim van de Wederpartijgerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5. Als de Wederpartij, nadat de verkochte zaken aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.


ARTIKEL 2
1. | NIET-OVERNAME PERSONEEL

De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede tot een periode van één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met HoofWear, medewerkers van HoofWear of van ondernemingen waarop HoofWear ter uitvoering van de Overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


ARTIKEL 
22. | SLOTBEPALINGEN

1. Indien een klacht van een Consument, in verband met een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Wederpartij en HoofWear is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HoofWear aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
5. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.